Reguleringsmagasiner

 

Magasin: Naturlig eller kunstig basseng for oppsamling av vann i perioder med høyt tilsig og lavt forbruk, og for uttak av vann i perioder med lavt tilsig og høyt forbruk.

 

 


Vann kan lagres i reguleringsmagasiner. Disse kan etableres i 
innsjøer, vann eller kunstige bassenger ved at deler av vassdraget
demmes opp.
Storvatn  (Foto: Statkraft)

Reguleringsmagasiner kan dimensjoneres for å lagre vann for opp til flere sesonger.

Flerårsmagasin
Magasin der fylling og tapping skjer på flerårsbasis i den hensikt å jevne ut de årlige svingninger i tilsig og avløp fra tilliggende nedbørfelt.

Helårsmagasin
Magasin som har en fylle- og tappesyklus på et år.

 

Les mer:

 


I  perioder hvor nedbørsmengden overstiger produksjonsbehovet, akkumuleres det i magasinet inntil det oppstår en underskuddssituasjon hvor produksjonsbehovet overstiger nedbøren. Da tappes magasinene. Kilde: OEDs faktahefte, 2004

 

 


Dammer ] Magasinfylling ]